نام دامنه خود را جستجو کنید

جدول قیمت گذاری دامنه ها

دامنه ثبت (تومان) انتقال (تومان) تمدید (تومان) خرید
.app 506,996 506,996 506,996 خرید
.net 375,816 375,816 375,816 خرید
.com 314,271 314,271 326,493 خرید
.org 378,404 378,404 378,404 خرید
.ac 1,137,854 1,076,782 1,076,782 خرید
.co.ir 9,460 9,460 9,460 خرید
.ac.ir 9,460 9,460 9,460 خرید
.sch.ir 9,460 9,460 9,460 خرید
.shop 918,006 918,006 918,006 خرید
.id.ir 9,460 9,460 9,460 خرید
.xyz 330,951 330,951 330,951 خرید
.store 1,529,903 1,529,903 1,529,903 خرید
.net.ir 9,460 9,460 9,460 خرید
.org.ir 9,460 9,460 9,460 خرید
.ir 12,614 12,614 12,614 خرید

آیا دامنه مورد نظر خود را پیدا نمیکنید؟ نمایش بیشتر

ثبت انواع دامنه های بین المللی و ملی